NVM Allocator in Disaggregation Era

Published in USENIX OSDI, 2018

Recommended citation: Teng Ma, MingXing Zhang, Dongbiao He, Kang Chen, Yongwei Wu, NVM Allocator in Disaggregation Era, USENIX OSDI 2018 Poster

Download paper here